Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Mülakat Sınavında Başarılı Olanların Dikkatine
05 Şubat 2020

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA ATANACAKLARIN TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KARŞI AÇMIŞ OLDUKLARI DAVALAR VE İCRA TAKİPLERİ  VAR İSE BUNLARDAN FERAGAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ İŞLEMLERİ YAPILAMAYACAKTIR.

4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair örnek-2’de yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini, ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair örnek-3’te yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretlerinin Müdürlüğümüze İVEDİ olarak 30 Mart Cuma günü saat 15:00 e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT: Daha önce açmış olduğu davalardan ve icra takiplerinden feragat ettiğine dair mahkeme evrakını getiren kişilerin tekrar evrak getirmesine gerek yoktur.