Kalite Birimi
10 Ağustos 2022

İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ

KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ VE ÇALIŞMALARI

Kalite Yönetim Direktörü

İI Ambulans Servisi Başhekimliği Kalite Yönetim Sisteminin, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları daire başkanlığı tarafından yayınlanan 112 SKS setinde belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanması, uygulatılması, düzenli olarak denetlenmesi işlemlerinden sorumludur.

Kalite Yönetim Sistemi'nin İI Ambulans Servisi Başhekimliği ’ne uygun olarak kurulmasında görev alarak, sistemin işletilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

 Kalite birimi:

            Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.

 1. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili dokümanların (prosedür, talimat ve formlar vb.) yayımlanmasını, güncelliğini, sürekli kullanılır olmasını ve kontrolünü sağlamak. Ayrıca Kurumun ihtiyacına binaen; gerekli prosedür, talimat, form, görev tanımı ve rehber hazırlanmasını sağlamak.
 2. Revizyon görmüş dokümanların yeni hallerinin ASOS üzerinden birimlere ulaşmasını sağlamak, iptal edilmiş dokümanları birimlerden toplamak ve bir örneği dışında hepsini imha edilmesini sağlamak.
 3. Kurum ve birimler için hedefler oluşturulmasını sağlamak ve bu hedeflerin takibini yapmak.
 4. 112 SKS Kriterleri kapsamında yılda 2 dönem öz değerlendirme turları yapmak.
 5. Öz değerlendirmeleri yönetmek, özdeğerlendirme turları sonrası gerektiğinde kök-neden analizlerini yaparak, düzeltici önleyici faaliyet raporu oluşturmak.
 6.  Acil sağlık hizmetleri kapsamında hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek ve gerektiğinde kök-neden analizlerini yapmak ve düzeltici önleyici faaliyet raporu oluşturmak.
 7. Güvenlik Raporlama Sistemini (olay bildirim, ilaç güvenliği, kesici-delici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları ile temas vs.) Çalışan Güvenliği Komitesi ile birlikte işlevini sürdürmek.
 8. İl performans puanlarına yönelik kök-neden analizleri yapılması ve üst yönetime rapor etmek.
 9. Dış kaynaklı dokümanların güncelliğini takip etmek, birimlerde en güncel olanların kullanımda olmasını sağlamak.
 10. Düzeltici-Önleyici Faaliyet gerektiren durumlarda ilgili formları doldurarak Düzeltici-Önleyici faaliyetlerin, takip ve kontrolünü yapmak.
 11. Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ile ilgili konularda toplantıları organize etmek.
 12. İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
 13. Başhekimliğe bağlı komitelerde (çalışan sağlığı ve güvenliği, eğitim, tesis ve ambulans güvenliği, hasta güvenliği) görev alarak, ilgili raporlamaları yapıp başhekimin onayına sunmak.
 14. 113 BEYAZ KOD bildiriminin takibini yapmak, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili evrakları hazırlayarak üst yönetime bildirmek, çalışanları bilgilendirmek ve yönlendirmek, adli mercilerle iletişim kurmak.
 15. Hasta ve çalışanların geri bildirimlerinin alınmasına yönelik çalışmalar (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, görüş, öneri ve şikayetlerin alınması gibi) yönetmek.
 16. İl Sağlık Kalite Koordinatörlüğü ve diğer birimler ile koordineli çalışmak.
 17. EBYS yazılım programı üzerinden birime gelen-giden evrakların ve yazışmaların takibini yapmak.
 18. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
 19. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
 20. Başhekim tarafından verilen birim ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.